Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Közzétételi lista

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

  1. Szervezeti, személyzeti adatok
AdatFrissítésMegőrzés
1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Bogád Község Önkormányzata
7742 Bogád, Kossuth u. 86.
tel: 72/473-357
email: pfeffer.bogad@gmail.com
www.bogad.hu
A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
SZMSZ
A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
3.A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):
Pfeffer József polgármester
tel: 72/473-457
email: pfeffer.bogad@gmail.com
A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
4.A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Pfeffer József polgármester
tel: 72/473-457
email: pfeffer.bogad@gmail.com
kedd: 8:00-10:00, 17:00-19:00
szerda: 8:00-10:00
A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
5.Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
A képviselő-testület létszáma 7 fő
Tagjai:
Pfeffer József polgármester (pfeffer.bogad@gmail.com),
Karsainé Baktai Julianna alpolgármester,
Dergez Péter képviselő,
Fóris Szilvia képviselő,
Schmidt József képviselő,
Szata Zsolt képviselő,
Vincze Hajnalka képviselő
A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
6.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai 
nem releváns
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
nem releváns
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8.A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
nem releváns
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9.A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye alapító okirat
Bogádi közös Önkormányzati Hivatal
7742 Bogád, Virág u. 10.
Bogád-Romonya intézményfenntartó Társulás
7743 Romonya, Béke u. 51.
Bogád-Romonya-Nagykozár-Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás
7742 Bogád, Kossuth u. 86.
Közös Hiv. alapító egységes
BRNK, Bogád-Romonya Intézményfenntartó
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
nem releváns
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
11.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:
Baranya Megyei Kormányhivatal
7623 Pécs, József A. u. 10.
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AdatFrissítésMegőrzés
1.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
SZMSZ
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
nem releváns
A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
3.A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
a.) rendezvények, közösségi programok szervezése
b.) közművelődési, kulturális programok támogatása
c.) könyvtári szolgáltatás biztosítása
d.) felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatása
e.) lakosság önszerveződő közösségei ( nyugdíjas klub, sportkör ) tevékenységének segítése, támogatása
NegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
4.Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás-típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
A szociális ügyekben eljár:
Bogád Község Önkormányzat Szociális Bizottsága
Ügyintézés: A Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén
7742 Bogád, Virág utca 10.
ügyfélfogadás ideje:
kedd: 7:00-15:30,
csütörtök: 7:00-15:30
Berkesdi Kirendeltségen
7664 Berkesd, Alkotmány u. 40.
ügyfélfogadás ideje:
hétfő-kedd: 8:00-12:00,
szerda: 13:00-18:00,
péntek: 8:00-12:00,
aljegyzői ügyfélfogadás:
kedd 8:00-15:30
ügyfélfogadás a székhely és kirendeltség kívüli településen: Ellend településen:
szerda: 13:00-15:45;
Szilágy településen:
kedd: 13:00-15:45
A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
5.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
nem releváns
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6.A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
nem releváns
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke 
nem releváns
NegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8.A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza 
SZMSZ
2019-2020 jegyzőkönyvek
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9.A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
SZMSZ
Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
nem releváns
FolyamatosanLegalább 1 évig archívumban tartásával
11.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
nem releváns
FolyamatosanLegalább 1 évig archívumban tartásával
12.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
nem releváns
A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanulAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
13.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata
NegyedéventeAz előző állapot törlendő
14.A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
nem releváns
NegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
15.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
nem releváns
NegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
16.Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
nem releváns
NegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
17.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
nem releváns
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
18.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
nem releváns
A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
19.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
nem releváns
A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
20.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
nem releváns
A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
21.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
nem releváns
A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
22.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás 
nem releváns
A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
23.A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
nem releváns
A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
24.A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
nem releváns
A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
25.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
nem releváns
A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő

III. Gazdálkodási adatok

AdatFrissítésMegőrzés
l.A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolójaA változásokat követően azonnalA közzétételt követő 10 évig
2.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítveNegyedéventeA külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemondA döntés meghozatalát követő hatvanadik napigA közzétételt követő 5 évig
4.Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítaniA döntés meghozatalát követő hatvanadik napigA közzétételt követő 5 évig
5.A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)NegyedéventeA külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
6.A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetésekNegyedéventeA külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
7.Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződésekNegyedéventeLegalább 1 évig archívumban tartásával
8.Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)NegyedéventeLegalább 1 évig archívumban tartásával