Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

2023. február 8-án közgyűlést tart a víziközmű társulat

Öt napirendi ponttal közgyűlést tart a Bogád – Romonya – Nagykozári Szennyvízcsatorna Építő Víziközmű Társulat. A közgyűlés időpontja 2023. február 8. (Szerda) 16.45, határozatképtelenség esetén a jelenlévők számától függetlenül határozatképes megismételt közgyűlést 2023. február 8. (Szerda) 17.00 órától tartanak. A közgyűlés helyszíne a bogádi művelődési ház (Bogád, Béke tér 4.).

Napirendi pontok:

(1) Ülésvezető elnök választása, javaslattétel az elszámoló bizottság három tagjának személyére, tisztújítás (Előadó: Pfeffer József, az elszámoló bizottság korábbi elnöke)

(2) A Bogád – Romonya – Nagykozári Szennyvízcsatorna Építő Víziközmű Társulat Alapszabályának módosítása (Előadó: az elszámoló bizottság megválasztott elnök)

(3) Tájékoztató az érdekelti lista aktualizálásáról (Előadó: az elszámoló bizottság megválasztott elnök)

(4) A 2022. évi beszámoló elfogadása (Előadó: az elszámoló bizottság megválasztott elnök)

(5) Javaslattétel az elszámolási eljárás százhónapos időszakot is záró befejezésére, könyvvizsgáló megválasztása zárómérleg készítéséhez (Előadó: az elszámoló bizottság megválasztott elnöke és dr. Dózsa Éva ügyvéd)

A napirendekről röviden:

(1) Szennyvízberuházásra 2012. novemberben aláírt támogatási szerződést követően 2012. decemberben indult szervezéssel 2013. márciusban Bogád – Romonya – Nagykozári Szennyvízcsatorna Építő Víziközmű Társulat néven jogi személyt hozott létre három község közössége, intézőbizottság alakult, majd a beruházás üzembehelyezését követően 2016. januárban elszámolási eljárás kezdődött, három fővel elszámolóbizottság alakult. A három fő megbízatásának ideje lejárt, három bizottsági tag megválasztásáról gondoskodni kell. 2016-tól a három község polgármestere látta el térítés nélkül a feladatot.

(2) 2014. március 15-ével hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, amelynek jogi személyekre vonatkozó része a víziközmű társulatok vonatkozásában is figyelembe veendő, az ehhez kapcsolódó esetleges változásokat az alapszabály soron következő módosításánál át kell vezetni. A társulat alapszabálya 2013-tól nem változott, a februári közgyűlésen kifejezetten emiatt viszont már célszerű napirendre tűzni, bár a társulat életére, működésére a változás hatással eddig sem volt és érdemi hatással a jövőben sem bír.

(3) A 2013. márciusban Bogád, Nagykozár és Romonya szennyvízberuházáshoz lakossági önerő gyűjtésére létrehozott társulat a lakosság több mint kétharmadának támogatásával alakult, az érdekeltségi területen lévő összes ingatlanra kötelező tagsági jogviszonyt hozott létre. A kényszertagságból eredően minden érdekelt (elsősorban és általában az ingatlantulajdonos) köteles megfizetni a megállapított érdekeltségi hozzájárulást. A 2013-ban megállapított hozzájárulás mértéke mindhárom településen a 2016-ban közzétettek szerint mindhárom fizetési ütemezéssel (a beruházás kezdetekor egyösszegben teljesítők, három év alatt három részletben teljesítők, száz hónap alatt 2021. szeptemberben lejáróan száz részletben teljesítők) csökkent. A 2016. januárban indult elszámolási eljárás alapján 2016 őszén a megfelelően teljesítő érdekeltek részére a hozzájárulás fel nem használt része visszafizetésre került. A meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás adók módjára végrehajtható. A társulat az elmúlt években számos érdekelttel szemben érvényesítette a hozzájárulás iránti igényét, azonban 1137 érdekeltből 24 ingatlan továbbra sem kezdte meg a teljesítést, adók módjára történő végrehajtást első körben velük szemben kezdeményezünk. A tagsági jogviszony megszűnésének (például: a tulajdonos eladta ingatlanát) bejelentése a társulat felé a tag kötelezettsége és a tagot a bejelentés időpontjáig terhelte fizetési kötelezettség. Ha a bejelentést korábban nem tette meg, pótolni már nem tudja, az érdekeltségi hozzájárulást a társulat vagy a jogutód helyi önkormányzat vele szemben érvényesíti, akkor is, ha időközben például tulajdonjoga az érdekeltségi területen lévő és bekötővezetékkel ellátott ingatlanban megszűnt. A társulat működésének érdekkörén kívül esik, ha az előző és az új tulajdonos megegyezett, tartozás(uk) jogi sorsát egymás közötti jogviszonyuk keretében a felek önállóan rendezik. A közgyűlésig előterjesztett nyilatkozattal, a tartozás átvállalásával természetesen átvezethető egy-egy érdekelti pozíció és az érdekelti listát még utolsó alkalommal aktualizáljuk.

(4) A 2023. februári közgyűlésre elkészül a víziközmű társulat 2022. évi beszámolója, a társulat tavalyi tényadatokon alapuló mérlegfőösszege: 3.842.000 forint.

(5) A 2021. szeptemberig tartó százhónapos időszak után a társulat zárja elszámolását, a követeléseket végleg átadja a helyi önkormányzatoknak, megszűnését követően az elmaradt részletek behajtásáról a községek gondoskodnak. A zárómérleg elkészítéséhez könyvvizsgáló közreműködésére van szükség, aki a zárómérleget záradékkal látja el. Erre a feladatra kívánunk három ajánlat alapján egy személyt kiválasztani.